Rozhovor s Mgr. Janou Raiskubovou,

zástupkyní ředitele školy, ZŠ Olomouc, Mozartova 48, která získala 3. místo v soutěži Zlatá karabina 2017.

Co se vám vybaví jako první, když se řekne Zlatá karabina?
Zlatá karabina jako název soutěže plně vystihuje vztah, který musí fungovat mezi ředitelem školy a jeho zástupcem. Zástupce ředitele zcela a bezvýhradně sdílí filozofii a směřování školy, které určuje její ředitel.
Jaká je role zástupce ředitele ve vaší škole?
V naší škole máme dvě zástupkyně ředitele, a to zástupkyni ředitele pro ekonomiku a provoz a zástupkyni ředitele jako statutárního orgánu, kterou zastávám. Konkrétně mám na starosti učitele, předsedy předmětových komisí a metodického sdružení.
Co na své zástupcovské roli považujete za nejtěžší?
Svou práci vykonávám se zaujetím a nadšením. O tom, že je něco těžké, nebo dokonce nejtěžší, neuvažuji. Úkoly spojené se svou prací vnímám jako výzvy, díky kterým se mohu ve svém profesním i osobním životě posunout.
Na co jste pyšná?
Bude to znít jako klišé, ale jsem pyšná na naši školu. Uplynulé roky pod vedením současného pana ředitele Zbyňka Kundruma by se daly charakterizovat rčením „z Popelky královnou“. Celých 16 let stojím po jeho boku. Jsem pyšná, že je o naši školu mimořádný zájem.
Čím je vaše škola výjimečná?
V naší škole naplňujeme motto našeho ŠVP ZV: „Škola radosti, škola kvality.“ Často používáme zpětnou vazbu, žáci potřebují vědět, jak si vedou a jak se mají zlepšovat. Úspěšně zavádíme formativní hodnocení. Klademe vysoké nároky na každého žáka, ale současně vytváříme bezpečné prostředí a umíme ocenit nejen výsledky, ale i snahu.
Václav Trojan použil jako podtitul knihy o zástupcích „život mezi mlýnskými kameny“. Cítíte to tak? Proč ano/ne?
„Život mezi mlýnskými kameny“ je pro mne příliš expresivní vyjádření, jež vnímám tak, že je zástupce ředitele drcen ze dvou stran – a tak si v naší škole skutečně nepřipadám. Spíše se mi líbí vaše přirovnání zástupce ředitele ke karabině, která je prvkem spojujícím, a to nejen ve vztahu k řediteli.
Jaké (nebo jaká) opatření by vám usnadnilo život?
Otázka, která se mi honí hlavou, je, jakým způsobem se obsazují pracovní místa ředitelů škol. Skutečně se může do výběrového řízení na místo ředitele školy přihlásit každý, kdo splňuje podmínky vzdělání, praxe, znalosti legislativy, trestní bezúhonnosti a dobrého zdravotního stavu? Neměl by být systém výběru důkladněji propracovaný? Neměl by se klást důraz na pedagogické schopnosti, řídicí schopnosti a schopnost vedení lidí? Budoucí ředitele škol bychom si měli pro tuto funkci připravovat, vychovávat.
Co z naší konference má pro vás přínos v každodenním životě (s ohledem na několikaměsíční odstup si slibujeme značně objektivní odpověď)?
Žijeme ve škole problematikou neustálého zkvalitňování výuky. Z tohoto pohledu pro mne byl na konferenci nejpřínosnější příspěvek Mgr. Tomáše Zatloukala, ústředního školního inspektora, k úrovni školství ve světě, srovnání s úrovní školství v ČR a k hodnocení výsledků vzdělávání.
Z čeho jste měla největší radost, když jste získala Bronzovou karabinu?
Toho, že jsem získala Bronzovou karabinu, si nesmírně vážím. To, že ředitel nominuje (a já nejsem v naší škole výjimkou) své spolupracovníky na ocenění, je důkazem o jeho morálních i lidských kvalitách a o jeho sebevědomí. Pan ředitel Zbyněk Kundrum takovým ředitelem je, dává prostor, aby vynikli lidé kolem něho. Je mi ctí, že mohu být jeho zástupkyní.
------------------------------------------------------------------------------
Dovolím si poznámku na závěr. Jsem skálopevně přesvědčena o zásadním významu tandemu ředitel-zástupce pro chod školy. Pokud jsou pro sebe navzájem onou karabinou, poznáte to na atmosféře ve škole, ještě než dojdete do ředitelny. Výjimečně pozitivní vztah mezi členy vedení v ZŠ Mozartova dokládá také emotivní nominace, kterou pan ředitel napsal – cituji alespoň část:
„Chápu tuto cenu jako opravdovou cenu pro toho nejlepšího zástupce ředitele, přičemž kladu důraz zejména na Janinu odbornost, ale také na její angažovanost, na její mimořádné zaujetí pro učitelství, její mimořádnou snahu o zvyšování prestiže naší školy a prestiže učitelského povolání vůbec. Jana není „JEN“ zástupkyní ani „JEN“ učitelkou – je respektující autoritou. Je velice populární v kolektivu spolupracovníků i rodičů. Je opravdovou chloubou naší školy.“
Pro časopis Řízení školy vedla rozhovor Naďa Eretová.