• Zlata Karabina

    Vyhlašování výherců – Naďa Eretová

    Své zástupce mohli nominovat ředitelé, pedagogické sbory, zřizovatelé i rodičovská veřejnost do 15. září 2023.

  • Na základě kritérií obsažených v dotazníku vybrala nezávislá porota celkem 5 oceněných – výherce zlaté, stříbrné a bronzové karabiny a dvě ocenění za mimořádný počin.
  • Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 4. října 2023 v Praze  v rámci konference Škola jako místo setkávání

Chcete-li se podívat, jak probíhalo slavnostní předávání cen nejen minulých ročníků soutěže ale i toho letošního, můžete nahlédnout do sekce Výherci.

Krásný a netradiční způsob odměny pro vaši zástupkyni či zástupce.

Pravidla soutěže Zlatá karabina

Pořadatel soutěže

Redakce Řízení školy
Wolters Kluwer ČR, a. s.

IČO: 63077639
Sídlo: U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, 130 00 Praha 3
Spisová značka: B 9659 vedená u Městského soudu v Praze

Soutěž Zlatá karabina je jediná soutěž tohoto typu v České republice. Jejím cílem je vybrat nejlepšího zástupce či zástupkyni ředitele školy.
Veškerá komunikace probíhá elektronicky, a to přes webové rozhraní nebo e-mailem.

Kategorie soutěže Zlatá karabina

  • Zlatá karabina
  • Stříbrná karabina
  • Bronzová karabina
  • Karabina za mimořádný počin (počet ocenění v této kategorii záleží na rozhodnutí poroty)

Jak nominovat

Pomocí formuláře na www.zlatakarabina.cz v období od 1. dubna 2023 do 15. září 2023. Pro zařazení do soutěže je nutné vyplnit všechna pole formuláře.

Porota

Jednotlivé nominační formuláře porota ohodnotí body. Na základě jejich sečtení budou vybráni minimálně tři výherci. Všichni ocenění budou vyhlášeni v rámci odborné konference pro zástupce ředitelů škol pořádané redakcí Řízení školy, Wolters Kluwer ČR, a. s..

Ostatní právní ujednání – společná pro celou soutěž

Pořadatel soutěže má právo odmítnout zcela nebo jen částečně nominaci/přihlášku do soutěže nebo účast v soutěži nebo má právo dodatečně zrušit zcela nebo jen částečně nominaci/přihlášku do soutěže nebo účast v soutěži, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením ze soutěže mohla dané osobě či firmě vzniknout.

Ze soutěže má pořadatel právo bez dalšího vyřadit soutěžící, kteří nesplní podmínky účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech, neudělí pořadateli soutěže požadované souhlasy (např. se zpracováním osobních údajů) nebo pokud jejich jednání bude v rozporu s pravidly soutěže nebo dobrými mravy soutěže a/nebo soutěžící, kteří budou jednat v rozporu s výše a níže uvedenými pravidly, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla dané osobě či firmě vzniknout. Ze soutěže má pořadatel právo vyřadit soutěžící, kteří se soutěže účastní v rozporu s dobrými mravy, či českými právními předpisy, případně mohou poškodit dobrou pověst pořadatele nebo jejich jednání je jiným způsobem v rozporu s těmito pravidly, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla dané osobě či firmě vzniknout. Pořadatel soutěže je oprávněn vyloučit porotce v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání, které by mohlo dopomoci danému účastníkovi k získání neoprávněného prospěchu v soutěži, a to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě či firmě vzniknout.

Náklady na účast v soutěži či vzniklé během soutěže (přímé či nepřímé) nese účastník soutěže.

Účastník soutěže (nominující či nominovaný) se zavazuje uvádět ve formulářích a jiných dokumentech vyplňovaných za účelem účasti v soutěži pouze pravdivé a správné údaje. Vzhledem k povaze soutěže, může účastník soutěže (nominovaný) potvrdit tento svůj závazek až v průběhu dne, kdy se výsledky soutěže vyhlašují. Pořadatel neodpovídá za pravost nebo správnost informací poskytnutých účastníky soutěže nebo nominujícími, ani je není povinen jakýmkoliv způsobem ověřovat. Pořadatel soutěže neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s uvedením nesprávných údajů soutěžícím, účastníkem nebo jinou osobou na soutěži zainteresovanou.

Pořadatel soutěže není odpovědný za funkčnost internetového připojení a zařízení nebo za jakákoliv technická nebo telekomunikační selhání sítě či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží, ani za žádné výkony, které neprovozuje přímo sám. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za selhání počítačových on-line systémů, serverů, poskytovatelů připojení, počítačového vybavení, softwaru, selhání e-mailu ani za přetížení internetové sítě nebo internetové stránky www.zlatakarabina.cz nebo www.rizeniskoly.cz, ani za ztracené, vypadlé, zkreslené, přerušené, zavirované nebo zrušené přenosy ani za jakoukoliv kombinaci výše uvedeného, která může ohrozit schopnost osoby zúčastnit se soutěže, včetně škody způsobené účastníkovi soutěže nebo jiné osobě v souvislosti se soutěží nebo počítači jakékoli jiné osoby související s přehráním nebo stažením jakéhokoli materiálu týkajícího se soutěže nebo v jejich důsledku.

Pořadatel je povinen počínat si tak, aby byl zachován charakter soutěže.

Na účast v soutěži nebo na vyhlášení pořadí v soutěži není právní nárok. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze či výsledné pořadí v soutěži nebo v některé z jejich kategorií, zúčastní-li se například příslušné soutěže/kategorie nízký počet soutěžících, a to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě či firmě vzniknout.

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv plnění ze strany pořadatele.

Pořadatel nenese odpovědnost za vady tisku či jiné chyby v propagačních nebo administrativních materiálech.

Pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému ovlivnění výsledků soutěže (např. jednáním odporujícím dobrým mravům nebo pravidlům soutěže), má pořadatel právo učinit přiměřená opatření a zvýhodněný subjekt ze soutěže vyřadit nebo jinak sankcionovat v rámci soutěže, a to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě či firmě vzniknout. Zjistí-li pořadatel, že existuje jakékoliv podezření na porušení, zneužívání nebo obcházení pravidel v rámci registrace/nominace, je oprávněn bez dalšího účastníka soutěže vyřadit ze soutěže nebo jinak sankcionovat v rámci soutěže, a to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě, či firmě vzniknout.

Veškeré otázky nebo oblasti těmito pravidly neupravené nebo nejasné případně nepředvídané budou řešeny s konečnou platností pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo podmínky soutěže nebo jakoukoli jejich část v nejasných nebo jiných případech bez udání důvodu upřesnit, zrušit, odložit nebo jinak upravit, včetně případu, kdy dojde z důvodu mimo rozumnou kontrolu pořadatele k narušení bezpečnosti nebo řádného vedení soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel si vyhrazuje právo z důvodů hodných zvláštního zřetele soutěž nebo jednotlivou kategorii soutěže kdykoli omezit, odložit, změnit, pozastavit či zrušit. Jakákoliv změna nebo úprava pravidel nezakládá nárok soutěžícího, účastníka nebo jiné osoby na náhradu nákladů či škody vynaložených v soutěži nebo v souvislosti se soutěží.

Rozhodnutí nebo hodnocení pořadatele nebo poroty jako celku nebo jednotlivého člena poroty bude ve všech směrech konečné a závazné. Proti rozhodnutí poroty jako celku nebo jednotlivého člena poroty nebo pořadatele soutěže nebo jiné osoby jednající za pořadatele v rámci soutěže nebo proti jakýmkoliv krokům pořadatele soutěže v rámci této soutěže není možné podat soutěžícím nebo jakoukoliv jinou osobou na soutěži účastnou odvolání, či se domáhat jejich změny či zrušení soudní nebo jinou cestou, či jinak zpochybňovat, či nárokovat jakoukoliv náhradu nebo sankci (ať už účastníkem soutěže nebo jakoukoliv jinou osobou jako například registrujícím nebo registrovaným, nominujícím či nominovaným). Nebudou akceptovány jakékoli nároky na odškodnění (ať už účastníkem soutěže, registrujícím nebo registrovaným, nominujícím nebo nominovaným nebo jakoukoliv jinou osobou). Porota jako celek nebo jednotlivý člen poroty nebo pořadatel soutěže nebo jiná osoba jednající za pořadatele v rámci soutěže nejsou povinni rozhodnutí nebo hodnocení jakkoliv vysvětlovat či o něm diskutovat.

Ochrana osobních údajů
Pořadatel respektuje soukromí každého jednotlivce. Veškeré údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a využívány pouze pro účely soutěže, a to v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů ČR. Pořadatel podniká veškeré kroky, aby zajistil dodržování těchto předpisů. Podrobná pravidla pro ochranu osobních údajů pořadatele naleznete na www.wolterskluwer.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním jména a příjmení, fotografie nebo fotografií (nebo videonahrávky) a/nebo názvu společnosti/firmy/týmu jako výherce nebo jako dalšího v pořadí (nebo případně jako účastníka soutěže) v tiskových zprávách, ve sdělovacích prostředcích na stránce www.zlatakarabina.cz, www.wolterskluwer.com či www.rizeniskoly.cz, v marketingových či reklamních tiskovinách, v dokumentech pořadatele nebo pro informační či komerční účely v jakémkoli médiu nebo formátu nebo na stránkách reklamních nebo mediálních partnerů/sponzorů soutěže, a to bez další náhrady nebo oznámení. Účastník bere na vědomí, že v souvislosti s převzetím výhry nebo vyhlášením pořadí mohou být pořadatelem nebo třetí osobou pořízeny podobizny, obrazové snímky či obrazové záznamy a tyto použity zejména pro prezentaci výsledků pořadatele a pro marketingové nebo jiné obchodní účely pořadatele nebo partnerů.

Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za vhodnost či správnost informací uvedených na stránkách či obsažených v odkazech na jiné stránky (např. linky). Informace jsou výlučně poskytovány tak, jak jsou uvedeny, bez jakékoliv výslovné či skryté záruky jejich správnosti či vhodnosti jejich postupu či k určenému účelu. Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za webové stránky, na které je přístup přes tuto stránku (např. linky).

Úplná pravidla soutěže Zlatá karabina jsou uvedena na www.zlatakarabina.cz, a to ve znění, které platí nejdříve od data začátku soutěže, tj. od 1. dubna 2019, popř. 1. dubna 2020, popř. 1. dubna 2021, popř. 1. dubna 2022, 1. dubna 2023. Tato soutěž a právní vztahy se řídí českým právem. Účastí v soutěži nebo registrováním či nominováním každý soutěžící, účastník, nominující či jiná osoba potvrzuje, že si přečetl tato pravidla, schvaluje je, porozuměl jim a přistupuje dobrovolně k nim.

Pořadatel nenese odpovědnost za případné technické problémy s funkčností internetové stránky, kde jsou informace o soutěži nebo pravidla soutěže uveřejněny. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit soutěž nebo její část, to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě, či firmě vzniknout.
Wolters Kluwer ČR, a. s., dne 1. února 2023